Dívčí skauting

První dívčí oddíl vzniká v roce 1915 z iniciativy Vlasty Štěpánové (provdané Koseové). Vedoucí myšlenkou dívčího skautingu bylo zrovnoprávnit dívku, povznést její vzdělání, prohloubit její znalosti a dovednosti, udělat ze slečen, které omdlévaly při hrubém slově ve společnosti, ale přitom musely snášet naprostou podřízenost v životě soukromém i veřejném, ženy všestranně připravené pro život.

"Odbor pro dívčí výchovu skautskou", který vznikl v lednu 1915 byl v únoru 1918 změněn na "Samostatný ženský odbor JČS", předsedkyní byla Bronislava Herbenová. Je nutno se zmínit i o dalších pracovnicích dívčího skautingu Dr. Anně Berkovcové a Emílii Milčicové. Posledně jmenovaná byla roku 1919 zvolena náčelní skautek. Skautky intenzívně pracovaly a soustřeďovaly svůj zájem na výchovu, přitom se organizačně opíraly o muže. Skautky mají svůj "výkonný výbor pro dívčí skauting", podřízený náčelnictvu Svazu.

Počet dívčích oddílů nebyl nijak závratně vysoký. V roce 1922 bylo 57 dívčích oddílů se 455 členkami. V roce 1929 94 oddílů skautek, 6 rojů šotků, celkem 1997 členek (v roce 1931 celkový počet skautů a skautek - 34 253). Od roku 1926 se pravidelně pořádají dívčí lesní školy (první vedla ses. Lída Sobotová). Práci výrazně ovlivňují osobnosti E. Milčicové, A. Fleischerové, Dr. Míry Mladějovské, René Mladějovské - Heřmanové, L. Sobotové, M. Januštíkové. V Praze i v jiných velkých městech pracovaly oddíly s dlouhou tradicí, na venkově se tvořily kolem učitelek, profesorek, skautských maminek. Tyto pracovnice nepsaly do časopisů, takže jejich jména žijí jen v našich vzpomínkách, ale jejich korespondence se ses. Milčicovou, Sobotovou, Žákovou - Broškovou přinášela i ústředí mnoho cenných podnětů.

Katastrofální konec první republiky sjednotil všechny skautské organizace v novou organizaci Junák a tehdy na valném sjezdu 10. -11.12.1939 se dostává dívkám rovnoprávnosti organizační. V době násilného rozpuštění Junáka v roce 1940 bylo 10 000 skautek.

Poválečný rozmach (skautek bylo asi 35 000) tuto organizační strukturu v "Junáku - ústředí skautské výchovy" zachoval. Samostatný časopis "Skautka", pomocné texty, příručky, výstava skautské literatury 22.2.1946, konference, lesní školy, účast na Festivalu mládeže v roce 1947 v Praze se 16 francouzskými vůdkyněmi, to vše tvořilo náplň dívčího skautingu.

Dívky slaví svůj Den sesterství 22.února, v den výročí narození manželů Baden Powellových. Za zmínku stojí, že Olave Baden Powellová byla o 31 let mladší, než její manžel. Roku 1928 byla prohlášena světovou náčelní skautek, kterou byla až do své smrti 25. června 1977. Smuteční obřad rozloučení se konal ve Westminsterském opatství, tradičním místě korunování anglických králů. Pohřbena je spolu se svým manželem v Nyeri v Keni.